Шаблоны Joomla здесь

ВНИМАНИЕ: отказаться от оформленного и оплаченного  заказа  Вы можете не позднее чем за пять дней до числа на которое  он сделан.  В случае  отказа мене чем за пять дней с Вас будет удержана полная стоимость проживания за трое суток.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЫХАЮЩИХ ЕЖЕДНЕВНО С 8-00 ДО 20-00.  При бронировании до 01.05. скидки до 10%.

Для бронирования домика Вам необходимо:

          1.Позвонить по телефонам 067-4556403, 050-0563956, 095-0009208, 097-3866637

         2.Сообщить администратору: 

        -  свое Ф.И.О.;

        -  необходимое Вам количество домиков для отдыха и количество мест в каждом из них;

        -  время Вашего прибытия и количество дней в течении которых, Вы будете находиться на отдыхе;

        -  свой контактный телефон или адрес электронной почты на который Вам можно выслать  договор и счет для оплаты.

После этого мы свяжемся с Вами по указанным телефонам для уточнения и подтверждения заказа. После подтверждения заказа, Вам будет выслан договор для подписания  и счет для  оплаты в размере 50% от стоимости проживания. Подписать  договор и оплатить счет  необходимо  в течении 3 суток с момента получения. В этом случае, за Вами бронируется место для отдыха, стоимость проживания остается неизменной и не зависит от  ее повышения в течении сезона.

ВНИМАНИЕ: если в течении трех суток оплата не поступает на счет предприятия бронирование места не происходит.

 

                                          

                                                                                                                          ДОГОВІР № ____

                                                                                                  про надання послуг з розміщенья

       м. Генічеськ                                                                                                                                                                                         ____ ____________  201__ р.

 

        _________________________________________________ який має статус платника єдиного податку, яка діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців _____________________________,                        далі «Виконавець», з однієї сторони,

та  ______________________________________________________________________________________________________________________________________, що в подальшому іменується «Замовник», діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, а разом названі сторони, уклали цей договір про наступне:                 

                                                                                                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є: Виконавець надає послуги з розміщення   у кемпінгу  «Генічеськ», який розташований за адресою: Україна, Херсонська обл., Генічеський р-н,  с. Генічеська Гірка,   вул.Набережна,63 (надалі – «кемпінг»)  а Замовник зобов’язаний прийняти такі  послуги та сплатити їх вартість  на  умовах, що викладені нижче.

1.2. Надання виконавцем послуги за цим договором,  клас обраного Замовником номеру (номерів), час та тривалість надання послуг, а також їх вартість погоджено  Сторонами у  п.3.1.  цього  Договору.

                                                                                              2 . ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2. 1. У відповідальності до погодженого  Сторонами класу номеру, часу та тривалістю  відпочинку у «кемпінгу» Виконавець направляє Замовнику рахунок для сплати останнім авансового платежу в розмірі 50 % від  вартості послуг (надалі назване-бронювання).

2.2. Замовник зобов’язується сплатити вартість бронювання на протязі 3 банківських днів з моменту одержання рахунку від Виконавця. Сплата 50% вартості послуг  розміщення  вважається сторонами  як підписання  договіру.  В разі невиконання Замовником цього положення, рахунок вважається недійсним, а цей договір - розірваним за згодою Сторін. 

2.3 Замовник має право здійснювати додаткове замовлення послуг з організації розміщення в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Після сплати Замовником повної вартості послуг Виконавцю на умовах цього Договору, останній зобов’язаний здійснити розміщення Замовника та належних до нього осіб ( у разі наявності таких) у відповідності до погодженого Сторонами у п.3.1.

                                                                                    3 .  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1 Вартість послуг за цим Договором:

Клас путівки  (вартість за добу)

Кількість діб

 

Період розміщення, та номер будинку

 

Загальна вартість

 

 

 

 

 

Повна  вартість відпочинку: ________ грн.

3.2. В разі здійснення бронювання номеру (номерів) в порядку та розмірі, які  передбачені у розділах 2 та 3  цього Договору, остаточна сплата Замовником вартості послуг, що є предметом цього Договору повинна бути проведена не пізніше першого дня надання Виконавцем послуг, яка  зазначена  у п.3.1. цього Договору, або по приїзду на відпочинок, але в будь-якому разі до початку надання Виконавцем послуг у погоджений сторонами строк.

3.3. Замовник має сплатити повну (100%) вартість послуг, для чого звертається до Виконавця за наданням відповідного рахунку.

3.4. Здійснення Замовником бронювання та не відмова від отримання замовлених послуг,  за п’ять діб до початку відпочинку,  надає Виконавцю право не повертати Замовнику вартість триденного розміщення, в якості відшкодування власних збитків та в якості застосування оперативно-господарських санкцій у  разіі відмови Замовником  від послуг розміщення.

3.5. Вартість сплачених Замовником послуг від надання яких він відмовився, з урахуванням положень пп..3.4. цього Договору повертається Виконавцем у договірні терміни, але не пізніше  початку надання Виконавцем послуг, які зазначені  у п.3.1. Договору, шляхом видачі через касу Виконавця, або по безготівковому рахунку.

                                                                                            4 .  ФОРС-МАЖОР

4.1. Кожна з сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному договору, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли після укладення договору в результаті надзвичайних подій, які сторона не могла передбачити або попередити всіма можливими заходами.

4.2. Форс-мажорними обставинами сторони визнають: війни, воєнні дії, блокади, анексія території розташування пансіонату іншою державою, стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси інші стихійні лиха або сезонні природні явища, ембарго або міжнародні санкції, валютні обмеження та інше втручання з боку державних органів, які роблять неможливими виконання сторонами своїх обов'язків. Факт виникнення і строк дії вказаних форс-мажорних обставин має бути підтверджений Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним державним органом відповідного регіону.

4.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана попередити іншу сторону у письмовій формі, або шляхом розміщення відповідної інформації на сайті camp-genich.net на протязі трьох робочих днів з моменту виникнення цих обставин або з моменту з'явлення нагоди для такого попередження.

4.4. При припиненні дії вказаних обставин сторона, яка посилається на такі обставини, зобов'язана проінформувати про це іншу сторону у письмовій формі, або шляхом розміщення відповідної інформації на сайті  camp-genich.net    

                                                                                         5 . ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 30.10. 2018р,  або до  виконання Сторонами грошових зобов’язань – до остаточного розрахунку.

5.2. Сторони за взаємною згодою можуть достроково припинити його дію, або продовжити на новий узгоджений термін.

5.3. Одностороння відмова від виконання цього Договору не припускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

                                                                  6.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА БАНКОВСЬКІ РЕКВІЗІТИ СТОРІН

 

Виконавець:                                                                        

                       Замовник:

______________________________.

Украіна,75500,  Генічеській р-н,

вул. ,

р/р .

банк

МФО:

Код ЗКПО:

 

               

 

                                                                          

   
© OOO CК Геническ